021-66760913
تأثیر نیاز‌های مشتری برطراحی سررسید
یکی از موارد مهم در طراحی سرسید توجه به نیاز مشتری است باید همواره ببینیم که مشتری چه نیاز‌هایی دارد.
همانگونه که در قبل هم اشاره شد باید ببینیم مشتری چه امکاناتی را نیاز دارد و یا چه قابلیتی برایش هیجان‌انگیز و مفید است. اگر ما همواره خود را به جای مشتری یا مخاطب قرار دهیم می‌توانیم برخی از نیاز‌های مشتریان را شناسایی و اجرا کنیم.
تطابق با نیاز‌ها:
سرسید تولید شده باید به گونه‌ای باشد که کاربر پسند باشد، به عبارت دیگر تیم یا فرد طراح و طراحی‌کننده خود را باید به عنوان کاربر تلقی کند این امر می‌تواند برای جذب مخاطب بیشتر بسیار مؤثر باشد.
چه نکاتی ضروری و مهمی باید در طراحی سررسید مد نظر قرار گیرد؟
در فرآیند طراحی سرسید، مشتری نیز توقعاتی دارد که حتماً باید در نظر گرفته شود و درصورت اجرایی بودن مشخص و ثبت گردد زیرا این توقعات موجب سیاست‌گذاری آن شخص یا مجموعه می‌شود.
منبع: امیر پرینت