021-66760913
فرآیند طراحی سررسید
فرآیند طراحی سررسید چگونه است؟
ابتدا‌ترین مرحله طراحی سررسید تجزیه تحلیل داده‌ها و جمع‌آوری آنهاست. قالب اولیه طراحی ما با حذف داده‌های فرعی و نگهداری داده‌های اصلی شکل می‌گیرد.
۱.‌ایده پردازی:
در شکل‌گیری‌ایده‌های اولیه نظر و‌ ایده مخاطبان و حتی سفارش دهنده بسیار مورد توجه و حائز اهمیت است. طراحان مجموعه با در نظر گرفتن شرایط، طرح پیشنهادی خود را ارائه می‌دهند.
۲. انتخاب:
در مرحله دوم‌ ایده‌های مختلفی را که در نظر گرفتیم ارزیابی کرده و با انتخاب مناسب‌ترین آن‌ها بدون تعصب، نوع طراحی و فرایند‌های تولید سالنامه را قطعی می‌کنیم.
۳. اجرای نمونه اولیه:
به عنوان ماکتی از پروژه نهایی و قطعی نمونه‌ی اولیه‌ای از آن می‌سازیم. این نمونه تنها می‌تواند پرینتی ساده و یا حتی سررسید و تقویمی صحافی شده باشد.
۴. ارزیابی:
نمونه‌ی تولید شده‌ی اولیه را به تأیید مشتری رسانده و با بررسی تمامی جوانب اشکالات احتمالی را برطرف می‌کنیم.

منبع: امیر پرینت