021-66760913
ترسیم حرفه‌ای در ایلوستریتور
این مقاله ادامه‌ی مقاله‌ی قبلی در ارتباط با ترسیم حرفای در برنامه‌ی ایلوستریتور است. با تکمیل این دو مقاله شما به راحتی قادر به ترسیم هر خط دلخواهتان خواهید بود.
path eraser tool
این ابزار جزو زیرمجموعه ابزار pencil tool می‌باشد.
با این ابزار می‌توانید بخشی از خط دور تصویر یا همان ضخامت دور را پاک‌کنید.
فقط کافی است طرحتان را انتخاب کنید و سپس با این ابزار بر روی بخشی از خط دور طرحتان بکشید تا آن بخش پاک شود.
Join tool
این ابزار جزو زیرمجموعه ابزار pencil tool می‌باشد.
کار این ابزار وصل کردن خطوط به هم است.
البته این ابزار هر خطوطی را نمی‌تواند به هم وصل کند و برای همین مسئله ابزار پرکاربردی نیست.
منبع: امیر پرینت