021-66760913
کد: 34-630
نام محصول: فولدر همایش و سمینار
توضیحات: کیف دسته مخفی