021-66760913
کد: 19-630
نام محصول: فولدر همایش و سمینار
توضیحات: فولدر مگنت مخفی ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت