021-66760913
کد: 09-630
نام محصول: فولدر همایش و سمینار
توضیحات: فولدر طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت