نام محصول: دفاتر طلقی طرح دار- فنر دوبل
کد محصول: 201
توضیحات: 100-80-50 برگ - 9 طرح- کاغذ 70 گرم